Informacja o opracowaniu projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2024 - 2028 z perspektywą do 2032 roku”.19.06.2024

Informacja o opracowaniu projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2024 - 2028 z perspektywą do 2032 roku”.

19.06.2024


Boniewo, dnia 19.06.2024 r.


OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2024 - 2028 z perspektywą do 2032 roku”.

Przedstawione cele i działania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2024 - 2028 z perspektywą do 2032 roku” są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). 

W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). 

Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.
W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

-         Ocena stanu środowiska,
-         Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,
-         System realizacji programu ochrony środowiska,
-         Spis tabel, rycin, wykresów i załączników.
Ocena stanu środowiska na terenie Gminy Boniewo została przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:
-         ochrona klimatu i jakości powietrza,
-         zagrożenia hałasem,
-         pola elektromagnetyczne,
-         gospodarowanie wodami,
-         gospodarka wodno – ściekowa,
-         zasoby geologiczne,
-         gleby,
-         gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
-         zasoby przyrodnicze.

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne (adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska). Ocena stanu środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ.

Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono syntetyczny opis efektów realizacji dotychczasowego POŚ, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy SWOT dla obszarów przyszłej interwencji.

Z treścią projektu POŚ wraz z prognozą można zapoznać się w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 3, 87-851 Boniewo, oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.pl.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 19.06.2024 r. do dnia 11.07.2024 r.

-         w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Boniewo ul. Szkolna 3, 87-851 Boniewo,
-         ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Boniewo,
-         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: sekretariat@ug.boniewo.pl

 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Boniewo.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń, lokalnej prasie.
W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

POŚ Gmina Boniewo 14062024.pdf (1289kB) pdf
 
                                                              Wójt Gminy Boniewo
                                                               Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 czerwca 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 czerwca 2024, 09:28:11)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (19 czerwca 2024, 09:32:27)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 110