Kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych17.06.2024

Kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych

17.06.2024

Kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych


Wójt Gminy Boniewo informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) zobowiązany jest do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Do nieruchomości niezamieszkałych, w których są wytwarzane odpady komunalne, zalicza się np. obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, ośrodki zdrowia, apteki itp.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Boniewo. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:


uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją

zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.


Wójt Gminy Boniewo jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórcy odpadów komunalnych są zobowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo.

W związku z powyższym, przedsiębiorcy z terenu gminy Boniewo, zostaną powiadomieni pisemnie o terminie kontroli i zobowiązani do udokumentowania posiadanych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 czerwca 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 czerwca 2024, 13:26:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108