OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Boniewo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko21.03.2022

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Boniewo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

21.03.2022

Boniewo, dnia 21 marca 2022 r.

Nr sprawy: ZPiPF. 6721-1/2021

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Boniewo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz        o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów:


1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap I, opracowanego na podstawie uchwały Nr XIX/146/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap II, opracowanego na podstawie uchwały Nr XIX/147/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny, opracowanego na podstawie uchwały Nr XIX/148/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

w dniach od 28 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28 87-851Boniewo, w godzinach pracy Urzędu, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są wybrane tereny położone w obrębach geodezyjnych Boniewo, Arciszewo, Grójec, Lubomin i Lubomin Leśny.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu14 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo, o godz. 1100.


Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planów miejscowych.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo (e-mail:

Sekretariat@ug.boniewo.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Boniewo.

Wójt Gminy Boniewo


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Boniewo jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
2) Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Boniewo, z siedzibą: ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo.
3) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.
4) Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5) Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
7) Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę.
8) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Boniewo: e-mail: inspektor@kiodo.p

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 marca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 marca 2022, 08:35:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 658