nabór na stanowisko Pielęgniarka w Dziennym Domu Pobytu w Boniewie11.06.2021

nabór na stanowisko Pielęgniarka w Dziennym Domu Pobytu w Boniewie

11.06.2021


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie ogłasza nabór na stanowisko   Pielęgniarka w Dziennym Domu Pobytu w Boniewie

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 28, 87-850 Boniewo

2. Liczba etatów: 1/4

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

4. Miejsce pracy:
Dzienny Dom Pobytu w Boniewie, teren gminy Boniewo

5. Wymagania niezbędne: Aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki

6. Wymagania dodatkowe Doświadczenie w zawodzie


7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: sprawdzanie ogólnego stanu zdrowia, pomoc w podawaniu leków, wykonywanie niezbędnych zastrzyków


8. Wymagane dokumenty:
a. życiorys;
b. list motywacyjny;
c. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach;
d. oświadczenia:
• o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”
• o posiadaniu zdolności do czynności prawnych następującej treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Nr 1282 )"
• oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko –pielęgniarka w DDP”
• o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku pielęgniarka w DDP ”

9. Klauzula informacyjna: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boniewie.

10. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boniewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
11. Dodatkowe informacje:
Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie, ul. Szkolna 28, 87-850 Boniewo z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Pielęgniarka w DDP , w terminie do dnia 21.06.2021 r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

     CCF20210611.pdf (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS Anna Maciejewska (11 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 czerwca 2021, 20:48:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 707