przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo 20.07.2020

przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo

20.07.2020


 
  Wójt Gminy Boniewo 

                                                 Boniewo, dnia 20 lipca 2020 r.
  TIiRG.6720-1/2020
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo

 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Gminy Boniewo Uchwały Nr XIV/103/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo, 87-851 Boniewo,
ul. Szkolna 28 lub w formie elektronicznej na adres: gmina.sekretariat@boniewo.pl w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Boniewo.
Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Boniewo: http://bip.boniewo.pl/?cid=255 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo.
Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
                                                                         
         Wniosek Wniosek do Studium.odt (15kB) plik                                                              Wójt Gminy Boniewo
                                                                      mgr inż. Marek Klimkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 lipca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lipca 2020, 07:46:52)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 lipca 2020, 07:50:47)
Zmieniono: wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 166