INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH 17.06.2020

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

17.06.2020


INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM
NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 
Wójt Gminy Boniewo
Gminny Komisarz Spisowy
 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.(Dz.U z 2019r. poz.1728).
 
Wójt Gminy Boniewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Boniewo.
 
1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie danej gminy,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
 
2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska
informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie
podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania
poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem
gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego
w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną
przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu
testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność
na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 
3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 
4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 
5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
 
6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym
7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
4) Informacja dotycząca RODO (zał. 3)
 
8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza
terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą
niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
Adres do doręczeń: Urząd Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.
 
9. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Iwona Witczak  — koordynator
Gminnego Biura Spisowego Urzędu Gminy  Boniewo  tel. 54 2840181
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Gminny Komisarz Spisowy

Załącznik/ formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1.docx (14kB) word Informacje dla kandydatów Informacja dla kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.docx (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 czerwca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 czerwca 2020, 10:26:37)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 czerwca 2020, 07:42:27)
Zmieniono: korekta pkt 9

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 405