'Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”03.02.2020

'Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”

03.02.2020


Zdjęcie

Wójt Gminy Boniewo informuje, że Gmina Boniewo prowadzi nabór uczestników do projektu Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo, realizowanego w Klubie Seniora w miejscowości Osiecz Mały .


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.


Uczestnicy projektu :


Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie Gminy Boniewo (woj. kujawsko-pomorskiego) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym:

osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami psychicznymi)w sytuacji niewykorzystania założonych miejsc w projekcie osoby niewskazane powyżejOsoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie
z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i  zwalczania  ubóstwa  z  wykorzystaniem  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 to:osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  lub  kwalifikujące  się  do  objęcia  wsparciem  pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych  w art.  7  ustawy  z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.:


1) ubóstwo;


2) sieroctwo;


3) bezdomność;


4) bezrobocie;


5) niepełnosprawność;


6) długotrwała lub ciężka choroba;


7) przemoc w rodzinie;


7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;


8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;


9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia   gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;


10) (uchylony)


11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;


12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;


13) alkoholizm lub narkomania;


14) zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa;


15) klęski żywiołowe lub ekologiczne.


b)  osoby,  o których  mowa w art.  1 ust.  2  ustawy  z dnia  13  czerwca  2003  r. 


o  zatrudnieniu socjalnym;


c) osoby  przebywające  w  pieczy zastępczej  lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające  trudności w pełnieniu funkcji  opiekuńczo-wychowawczych, 
o  których  mowa  w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;


     d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i  zwalczania         demoralizacji  i przestępczości  zgodnie  z ustawą z dnia 26 października  1982 r.
o  postępowaniu  w sprawach nieletnich  ( Dz.U.2018.969 z późn. zm.)


e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych     ośrodkach socjoterapii, o  których mowa  w  ustawie  z  dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późniejszymi  zm.)


f)  osoby  z  niepełnosprawnością –osoby  z niepełnosprawnością  w  rozumieniu  Wytycznych  w zakresie realizacji  zasady  równości  szans  i  niedyskryminacji,  w  tym dostępności  dla  osób  z niepełnosprawnościami  oraz  zasady równości  szans  kobiet
i  mężczyzn  w  ramach  funduszy unijnych  na  lata  2014-2020 tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019.1172 z późn. zm.),
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  (Dz.U.2018.1878 z późn.zm.)


g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością;


h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie  z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U.2019.1482 z późn.zm.)


i) osoby niesamodzielne tj. osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;


j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów  operacyjnych  na  lata  2014-2020;


k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;


l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością tj. osoba pełnoletnia  opiekująca  się  osobą  niesamodzielną,  niebędąca  opiekunem  zawodowym
i niepobierająca  wynagrodzenia  z  tytułu  opieki  nad  osobą  niesamodzielną,  najczęściej  członek rodziny.Szczegóły naboru oraz dokumenty naboru/ druki zostały zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie  Regulamin-Boniewo-2-1.docx (132kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (3 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 lutego 2020, 19:37:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248