obrady X sesji Rady Gminy Boniewo 04.12.2019

obrady X sesji Rady Gminy Boniewo

04.12.2019

INFORMACJA

W dniu 6 grudnia o godz. 10:00 odbędą się obrady X sesji Rady Gminy Boniewo w Hali Sportowej w Boniewie.


Proponowany porządek sesji
1. Otwarcie.

2. Wybór sekretarza sesji.

3. Stwierdzenie prawomocności.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych  z pojemników.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14.  Wolne wnioski i zapytania

15. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski (4 grudnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 grudnia 2019, 13:08:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163