V sesja  Rady Gminy Boniewo w kadencji 2018 – 202304.03.2019

V sesja  Rady Gminy Boniewo w kadencji 2018 – 2023

04.03.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) Przewodniczący Rady Gminy zwołuję V sesję  Rady Gminy Boniewo w kadencji 2018 – 2023 na dzień 11 marca  2019 r.( poniedziałek ) o godz. 10:00 w sali obrad Rady Gminy w Boniewie (Hala Sportowa).

Proponowany porządek V sesji Rady Gminy Boniewo
1. Otwarcie.
2.Wybór sekretarza sesji.
3.Stwierdzenie prawomocności.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.Przyjęcie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Boniewo.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest Gmina Boniewo.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Boniewie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na rok 2019.
19.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo  na 2019 rok.      
20.  Interpelacje i zapytania radnych.      
21.  Wolne wnioski i zapytania.       
22.  Zakończenie obrad  sesji rady gminy.     
                                                                  
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski (4 marca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 marca 2019, 09:31:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274