Strona główna   >  Aktualności

zapytanie ofertowe

11.09.2018


Ławka  Niepodległości – ławka  pomnikowa  upamiętniająca
100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 

Zadanie dofinansowane ze  środków Ministra Obrony Narodowej ramach konkursu „Ławka Niepodległości dla samorządów” realizacja  zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Boniewo  , dnia  11.09.2018  roku
 

ZAPYTANIE OFERTOWE


dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Zamawiający Gmina Boniewo  zaprasza do złożenia oferty w ramach wykonania  Ławki  Niepodległości – ławka  pomnikowa  upamiętniająca 100rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości , na wykonanie robót przygotowawczych montażu Ławki Niepodległości
 

I.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

II.     Przedmiot zamówienia :
 
1/ przesunięcie tablicy informacyjnej znajdującej się przy budynku urzędu gminy Boniewo,
2/ rozebranie części kostki brukowej,
3/ułożenie nowych krawężników, uzupełnienie kostki
4/ doprowadzenie zasilania Ethernet oraz zasilania 230 VAC ,
 

III. Miejsce i opis lokalizacji Ławki Niepodległości
Ławka zostanie  wykonana zgodnie z projektem  Ministerstw Obrony Narodowej
Ławka Niepodległości zostanie usytuowana  w miejscowości Boniewo przy ul. Szkolna  28 (centrum miejscowości gminnej).Działka gruntowa na której planowana jest Ławka  niepodległości stanowi własność Gminy Boniewo .
Ławka będzie  usytuowana  w miejscu publicznie dostępnym i zostanie wkomponowana w otoczenie krajobrazowe oraz urbanistyczne . W otoczeniu  miejsca przeznaczonego na ławeczkę znajdują się tereny zielone , rondo na którym został ułożony herb gminy będące połączeniem dróg powiatowych biegnących przez centrum Boniewa.
Miejsce przeznaczone na Ławkę niepodległości znajduje się w otoczeniu budynku administracji samorządowej , parkingu , masztu  flagowego.
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
  
V. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Zdzisława Bywalska  inwestycje_ug@interia.pl   Tel 54 2840181  

VI. ZAMAWIAJĄCY  Gmina Boniewo  Miejscowość: Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo   

VII.    Termin realizacji  zamówienia  do  15 grudnia 2018 roku .

IX.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
5. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia .
6.Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
   
VIII.MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy  Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo: pocztą na adres: Gmina  Boniewo ul. Szkolna 28, osobiście , przez kuriera sekretariat urzędu gminy Boniewo  . 
2.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 października  2018 roku do godz. 12:00.
Zaadresowaną   na : Gmina Boniewo Ul. Szkolna 28,  87-851 Boniewo
3.Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

IX.OCENA OFERT/ KRYTERIA  I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryterium:

 1 ) cena -                                 60 %
2)  Termin realizacji zamówienia – 40 %

2. W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = cena minimalna oferty / cen oferty badanej x  60  punktów   
3 Zasady oceny kryterium  „Termin realizacji zamówienia „
a/ krótszy o 14 dni – 40 pkt
b/ krótszy o 7 dni    -  20 pkt
 
Razem kryterium cena + kryterium  „Termin realizacji zamówienia = ilość uzyskanych punktów
 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą ilość punktów   

5. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie,  chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej
 
X. Inne ustalenia związane z realizacją zadania :

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
2 Podstawą do rozliczenia  w niniejszym postępowaniu jest ryczałt..
3 Należność za wykonane  zostanie wypłacona w terminie 14 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego , zgodnie z dokonanym protokołem odbioru  zadania.
4 Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu oraz materiałów  ,które nie spowodują niekorzystnego wpływu  na jakość..
 5.Złożona oferta jest ważna 30 dni od daty złożenia oferty .

XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, unieważnienia postępowania jeśli:
cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
 
XII. Klauzula informacyjna uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo
§   inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boniewo  jest Pan Paweł Modrzejewski  kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót  przygotowawczych montażu Ławki Niepodległości .   prowadzonym w formie zapytania o cenę ,
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
__________________
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (11 września 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 września 2018, 13:27:56)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 marca 2019, 11:54:28)
Zmieniono: archiwizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 210

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij