Strona główna   >  Aktualności

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

18.05.2018


Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

 
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Gmina Boniewo z siedzibą przy ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo,ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych i/lub usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem na terenie gminy.
 
II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
1.    Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności, w tym:
·         tworzenie dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów seniora, mieszkań wspomaganych, innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową
·         usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy, usługi asystenckie
·         rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka
·         wypożyczenie sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego)
·         działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo)
2.    Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym:
·         usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
·         poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami
3.    Usługi w mieszkaniach wspomaganych, w tym
·         tworzenie miejsc pobytu
·         rozwój usług opiekuńczych, asystenckich oraz wspierających aktywność osoby w mieszkaniu
4.    Działania uzupełniające: aktywizacja społeczno-zawodowa (wyłącznie jako element któregoś z powyższych typów projektu) w tym:
·         usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, poradnictwo prawne, psychologiczne, wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych.
III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
 
a)    Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Boniewo przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności:
- wsparcie w organizacji i prowadzeniu miejsc krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niesamodzielnych (klub seniora).
 
IV. Wymagania wobec partnera:
 
a)    Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej.
b)    Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych.
c)    Partner musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne jeśli będzie zaangażowany bezpośrednio w realizację usług społecznych w ramach projektu.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:
a)    Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
b)    Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
c)    Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
d)    Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
e)    Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
f)     Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
g)    Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 703 ze zm.).
h)    Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
a)    Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – Vg.)
b)    Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
c)    Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
d)    Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
e)    Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.
VII. Termin składania ofert
Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 12.06.2018 roku, do godziny 15:15  na adres e-mail:ug_boniewo@wp.pl lub złożyć osobiście/ pocztą urzęd gminy Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo .
VIII. Osoby do kontaktów:
Informacji na temat ogłoszenia udziela:
Marek Klimkiewicz Wójt Gminy Boniewo.

Formularz ofertowy  pobierz (13kB) word

Wytworzył: Wójt gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (18 maja 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 maja 2018, 11:12:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij