WÓJT GMINY

  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Wójta Gminy Boniewo
Boniewo dnia 29.04.2005 r.
(miejscowość)
Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany MAREK KLIMKIEWICZ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony 21.09.1971r.wLUBRAŃCU
URZĄD GMINY BONIEWO- WÓJT GMINY
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)


po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5.000 ZŁOTYCH
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej NIE DOTYCZY
- papiery wartościowe: NIE DOTYCZY
.................. na kwotę: ................................
II.
1. Dom o powierzchni: 200 m2, o wartości: 50 000 ZŁOTYCH
tytuł prawny- WŁASNOŚĆ
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości: .........
tytuł prawny: .............................................

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .OGÓLNOROLNE powierzchnia: 55,00 HA
o wartości: 500 000 ZŁOTYCH
rodzaj zabudowy: STODOŁA, GARAŻE, OBORA
tytuł prawny: .MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MJĄTKOWA
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i
dochód w wysokości: 60 000 ZŁOTYCH
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: DZIAŁKA BUDOWLANA- 440 M 2
o wartości: 6 000 ZŁOTYCH
tytuł prawny: .MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
...............................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ....................................................
...............................................................
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta akcji:
NIE DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
...............................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ....................................................
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę
prawną i przedmiot działalności):NIE DOTYCZY
- osobiście ...............................................
.........................................................
- wspólnie z innymi osobami ...............................
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: .....................................
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście ...............................................
.........................................................
- wspólnie z innymi osobami ...............................
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: ..............................................
...........................................................
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................
.........................................................
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............
.........................................................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: ...............................................
2. W spółdzielniach:
NIE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................
.........................................................
.........................................................
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...........
.........................................................
.........................................................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: .................................................
............................................................
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
NIE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................
.........................................................
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............
.........................................................
.........................................................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: .................................................
............................................................
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia- 61342,96 złotych
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i
rok produkcji): SAMOCHÓD OSOBOWY -HONDA CIVI 1,4-1998R,
SAMOCHÓD OSOBOWY- SEICENTO- 2002 R,
CIĄGNIK ROLNICZY ZETOR 33201-1997R.
CIĄGNIK ROLNICZY URSUS1012- 1987 R.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): KREDYT NA ZAKUP GRUNTÓW ROLNYCH O POW. 11 HA W YSOKOŚCI 69 000 ZŁ -BS LUBRANIEC ODDZ. BONIEWO- 10 LAT,
KREDYT NA ZAKUP GRUNTÓW ROLNYCH O POW. 8,00 HA W WYSOKOŚCI 20 000 ZŁ -BS LUBRANIEC ODDZ. BONIEWO – 10 LAT,
KREDYT NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ W WYOSOKOŚCI 15 000 ZŁ -BS LUBRANIEC ODDZ.BONIEWO -2 LATA,
KREDYT NA ZAKUP GRUNTÓW ROLNYCH O POW. 8,00 HA W WYSOKOŚCI 20 000 ZŁ- KUJAWSKO-DOBRZYŃSKI S.A. WE WŁOCŁAWKU ODDZ. TOPÓLKA- 5 LAT.
CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ............
...............................................................
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II
części A (adres):
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................


Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
BONIEWO, 29.04.2005R. MAREK KLIMKIEWICZ
(miejscowość, data) (podpis)
_____________
1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


Wytworzył: Marek Klimkiewicz (29 kwietnia 2005)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 lutego 2006, 11:36:24)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 lutego 2006, 11:43:35)
Zmieniono: zmieniono ułożenie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2220

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij