UCHWAŁA NR XV/114/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/114/16
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579 ) oraz art. 5 ust. 1,2 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579 ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ( M.P. z 2016 r. poz.779 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem letniskowo -rekreacyjnych -0,47 zł od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem letniskowo -rekreacyjnym - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich części związane ze statutową działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;
2) grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej,sportowej i działalności ośrodków pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 3573 z dnia 23 listopada2015 r. ).

Przewodniczący Rady Gminy
Adam CiesielskiWytworzył: Rada Gminy Boniewo (14 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 grudnia 2016, 09:42:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij