PROTOKÓŁ Nr 27.17 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2017 r.

Or.0012.27.2017
PROTOKÓŁ Nr 27.17
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 23 czerwca 2017 r.
w godzinach od 12,00 do 13,00

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Damian Biernacki i Paweł Bocian. Przewodniczący obrad o godzinie 12:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wyrażenie zgody Rady Gminy Boniewo na zwiększenie i zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Boniewo 2018 – 2019” do oceny oferty najkorzystniejszej tj. 18.144 PLN/m-c.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.

Ad. pkt 2. Wyrażenie zgody Rady Gminy Boniewo na zwiększenie i zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Boniewo 2018 – 2019” do oceny oferty najkorzystniejszej tj. 18.144 PLN/m-c
Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Adam Ciesielski Przewodniczący obrad i wyjaśnił, że odbyło się spotkanie po sesji na temat rozstrzygnięcia przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w roku 2018 i 2019 i było źle zadane pytanie do przegłosowania. Chodziło o wyrażenie zgody na zwiększenie środków
w budżecie na to zadanie, a nie upoważnienia Wójta do podpisania umowy z oferentem.

Pan Marek Klimkiewicz Wójt Gminy wyjaśnił, że odbyło się spotkanie z Przedstawicielem firmy Tönsmeier z Kutna, który powiedział, że na wysokość oferty miały różne względy. Głównie to ilość śmieci, ale i kilometry. Zdaniem wójta należy podpisać te umowę dlatego, że zainteresowania większego nie było. Oferty złożyły tylko dwie firmy, mogła jeszcze wpłynąć oferta z Baruchowa, ale nie wpłynęła. Drugim przetargiem możemy jedynie pogorszyć sobie sytuację- mogą być kwoty wyższe. Trzeba mieć świadomość, że rynek jest taki jaki jest, nie mamy na to wpływu, chcemy dla gminy jak najkorzystniejsze rozwiązania. Powiedział, że chodzi o zabezpieczenie środków w budżecie na to zadanie.

Pani Aleksandra Woźniak Skarbnik Gminy wyjaśnił, że wprowadzona kwota do budżetu zabezpieczająca finansowanie tego zadania wynikła z kalkulacji i jest mniejsza aniżeli ta
z oferty. Zapoznała ze szczegółami kalkulacji.

Wójt Gminy powiedział, że chodzi tu też o to, by zebrać śmieci w Łączewnie od właścicieli działek rekreacyjnych. Zlikwidowane zostało „gniazdo”, gdzie działkowicze zrzucali śmieci, ale nie było to trafne posunięcie, bo  zupełnie inne osoby zarzucały nas śmieciami, a my ponosiliśmy dodatkowe koszty. Obecnie śmieci są odbierane bezpośrednio od właścicieli działek co dwa tygodnie, a bywa też, że i co tydzień. Na pewno będziemy się starać zwiększać ściągalność zaległości w opłacie za odpady, a nawet kierować sprawy do Komornika szczególnie tych, którzy mają duże zaległości i  bardzo opornych. Będziemy też proponować zwiększenie opłaty od działek rekreacyjnych i być może od naszych mieszkańców. Na pewno musimy się głęboko zastanowić skąd wziąć pieniądze na tę różnicę
( 4 tys. zł na miesiąc ). Wójt powiedział, że zdjęte zostały z tego przetargu opony, ale mamy zapisane do zebrania wielogabaryty.

Radny Jarosław Gazda powiedział, że przesłyszał się, że miały być też opony w tym przetargu.

Wójt Gminy powiedział, że zdjęte zostały opony, ale mamy wielogabaryty.

Przewodniczący obrad zadał pytanie „Czy Rada Gminy Boniewo wyraża zgodę na zwiększenie i zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Boniewo 2018-2019” do ceny oferty najkorzystniejszej tj. 18.144 PLN/m-c” i poddał głosowaniu.

Przed procedura głosowania głos zabrał radny Gazda i powiedział, że nie rozumie dlaczego głosujemy nad czymś czego nie ma i co nie będzie głosowane na najbliższej sesji.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że chodzi o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2018 i 2019 rok. Przy planowaniu budżetu trzeba zabezpieczyć środki finansowe na zadania kontynuowane , a dalej na bieżące i dalsze.

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Przewodniczący obrad i powiedział, że przetarg na wymienione zadanie jest już otwarty i czeka na rozstrzygnięcie. Planowana była kwota 15 tys. zł, a z przetargu wychodzi 18 tys. zł.

Radny Jarosław Gazda – mówimy i podejmujemy decyzję o czymś czego nie ma, czyżby przetarg był ogłoszony za wcześnie?

Wójt Gminy – termin wcześniejszy, bo chcieliśmy przygotować się ewentualnie do następnego. Są procedury zachowania terminów, podobnie jak z przetargami na drogi.

Przewodniczący obrad – jeżeli nie ma zgody na rozstrzygnięcie tego przetargu to go unieważniamy, tylko dlatego, że cena jest wyższa niż prognozowana.

Głos zabrała radna Wioletta Pietrucha i powiedziała, że jej zdaniem istnieje obawa o to, że ta decyzja odbije się na mieszkańcach, bo uregulowanie zaległości opłat będzie trudniejsze.

Wójt Gminy powiedział, że w związku z tym, że trzeba zabezpieczyć środki to należy też zastanowić się nad odpłatnością za odbiór odpadów. Obecnie mamy ustalone opłaty od gospodarstw domowych jednoosobowych, dwuosobowych, trzyosobowych i więcej, a można jeszcze wprowadzić opłatę od gospodarstwa domowego o większej liczbie.
Radna Henryka Wojasińska powiedziała, że osoby pobierające 500+ nie płacą, a emeryci mają małe pieniądze ale płacą , trzeba zrobić coś, by wszyscy starali się regulować należności.

Przewodniczący obrad ponowił pytanie w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie i zabezpieczenie środków na omawiane zadanie i poddał głosowaniu.
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zwiększenie i zabezpieczenie środków w budżecie na realizację postępowania o udzielenie wyżej omawianego  zamówienia publicznego.

Ad. pkt 3.  Sprawy różne
Wójt Gminy poinformował, ze są już ogłoszone przetargi na dowóz dzieci do szkół i dożywianie. Jak oferty będą wyższe niż zaplanowane, to będzie podobna sytuacja o wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków.  Będzie ogłaszany przetarg na drogę w miejscowości Jerzmanowo-Kaniewo i za zaplanowaną cenę nie będzie na pewno wykonawcy.
Powiedział też, że z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi jest tylko 80 tys. zł.

Głos zabrała radna Urszula Wójcińska i zwróciła uwagę na uporządkowanie terenu przy ognisku w Grójcu przy jeziorze. Stwierdziła, że jest tam tragicznie. Ponadto zwróciła się z prośbą o zgłoszenie w Energetyce  w sprawie nie świecącej lampy na zakręcie w Boniewie przy sklepie Pana Lewandowskiego.

Radny Jarosław Gazda poruszył temat oznakowania dróg w Mikołajkach.

Przewodniczący obrad powiedział, że na realizację  tego trzeba poczekać.

Radna Urszula Wójcińska zapytała o termin zakończenia inwestycji modernizacji 13,5 km dróg.

Wójt Gminy odpowiedział, że inwestycja zostanie zakończona w terminie do końca września br.

Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Boniewo jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła                                                       Przewodniczący obrad

Grażyna Kwiatkowska                                                            Adam Ciesielski    

                                                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 


 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (11 sierpnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 sierpnia 2017, 11:03:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524