P R O T O K Ó Ł Nr 41.13 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


Or.0012.41.13
P R O T O K Ó Ł  Nr 41.13
 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 30 grudnia 2013 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,30 do 10,00

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie zmian do budżetu Gminy na 2013 r.Zakończenie.
Ad. 2. Na wstępie Wójt Gminy poinformował, że przygotowany został projekt uchwały w sprawie sprzedaży starego beczkowozu, ponieważ jest już nie użytkowany. Poprosił o przyjęcie tej uchwały na sesji.
            Skarbnik Gminy zapoznała radnych ze zmianami do budżetu Gminy na 2013 r.
Poinformowała, że budżet zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o środki uzyskane
z Urzędu Marszałkowskiego na przedszkole „Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych”
w wysokości 18.100 zł, uzyskane ponadplanowe dochody z opłaty śmieciowej w wysokości 10.818 zł, uzyskane środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej
w wysokości 63.000 zł.
Skarbnik Gminy zapoznała z przeniesieniami środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań. Do przedstawionych zmian radni nie wnieśli uwag.
            Radny Majewski poruszył temat organizacji imprez w szkole. Miał być zakaz, a bal sylwestrowy będzie organizowany. Jak mają zarabiać świetlice na siebie, skoro nadal funkcjonują te same zasady.
Wójt Gminy wyjaśnił, że bal ten będzie organizowany przez Radę Rodziców i uzyskane środki są przekazywane na dzieci.
Radny Łukaszewski – dla Rady Rodziców może być wyjątek.
Radna Wojciechowska – Kmieć zapytała, czy w hali będzie kącik dla rady?
Wójt Gminy odpowiedział, ze jest problem, są potrzeby na sale do przedszkola.
Skarbnik Gminy zakomunikowała radnym, ze nie będzie potrzeby zaciągania kredytu, bo nie ma takiej potrzeby. Wywołana uchwała nie będzie wykorzystana.
 
Ad. 3.  Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący   obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                           Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska
                                                                                             Jarosław Gazda
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (30 grudnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 czerwca 2014, 21:55:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 989