Informacje jawne w zakresie finansów publicznych za 2017 rok


Zarządzenie Nr  13a/2018
Wójta Gminy Boniewo
Z dnia 16 maja 2018 r.
 
W sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2017
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2018 roku poz. 994 poz. 1000) oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 i ust.2  ustawy  z 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z 2018 roku  poz. 62 i poz. 1000 ),  Zarządzam, co następuje:
                                                   
§ 1
 
Informacje jawne w zakresie finansów publicznych za 2017 rok w zakresie:
-       wykonania budżetu  wg załącznika  nr 1
-       kwoty zobowiązań wymagalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wg załącznika  nr 2
-        kwoty dotacji otrzymanych na zadania zlecone  wg załącznika nr 3
-       wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą wg  załącznika nr 4
-       wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń  lub rozłożono spłatę na raty wg załącznika   nr 5
-        wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nie         posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy  publicznej wg załącznika nr 6
                                      
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
 
 
  Załączniki 1-4 dalej (48kB) word
Załącznik nr 5 dalej (10kB) excel
Załącznik nr 6 dalej (15kB) excel
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 maja 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 czerwca 2018, 08:05:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614