- projekt – UCHWAŁA Nr XX/…/12 RADY GMINY BONIEWO 19 listopada 2012 r. w sprawie ogólnodostępności terenu boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie


- projekt –
UCHWAŁA  Nr XX/…/12
RADY GMINY BONIEWO
19 listopada 2012 r.
 
w sprawie ogólnodostępności terenu boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami ) uchwala się co, następuje:
 
 
§ 1. Teren obejmujący projekt PN. „Przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw
w Boniewie”  realizowany przez Gminę Boniewo będzie ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
W ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych Gmina Boniewo planuje realizację projektu „Przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 Działanie 313,322,323 „ Odnowa i rozwój wsi” Jako załącznik formalny do wniosku o finansowanie wymagana jest niniejsza uchwała intencyjna.
 

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 listopada 2012, 10:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1427