Uchwała Nr …………/2012 Rady Gminy z dnia ………… 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych "


Projekt nr ……………
 
Uchwała Nr …………/2012 Rady Gminy Boniewo  
z dnia ………… 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
"Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na:
1. Realizację przez Gminę Boniewo  projektu "Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt 1, środków finansowych w wysokości:
–   11.205 zł (słownie:  jedenaście tysięcy dwieście piec złotych 00/100  zł.) w 2012 r.,
–  15.945 zł (słownie:piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 00/100 .) w 2013 r.
-      8.010 zł (słownie : osiem tysięcy dziesięć złotych 00/100) w 2014 roku.
§ 2
 
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z  dochodów  własnych Gminy Boniewo :
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Boniewo .
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
………………………………
                                                                                                                     (podpis)
 
 

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2012, 18:06:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1582