ZAPYTANIE OFERTOWE kamień wapienny, gruz , równiarka


ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  
 
 I. Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo /Zamawiający/   zaprasza do złożenia oferty na:
1. Część pierwsza- Dostawę  kamienia wapiennego  z rozłożeniem na terenie dróg gminnych  frakcji 0,32  
2.     Część druga- Dostawę gruzu betonowego lub ceglano betonowego z rozłożeniem na terenie dróg gminnych  frakcji  fi 0,32
3.     Część trzecia  - Usługę równiarki na terenie dróg gminnych  .
  
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
II.1 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986  z późn. zm.) 
III. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Zdzisława Bywalska 54 2840181 
IV.  ZAMAWIAJĄCY  Gmina Boniewo  Miejscowość: Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo   
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  do 31 grudnia   2019 roku   
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, 
VII Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Na daną część zamówienia .
VIII.  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych . Wykonawca  może złożyć ofertę na jedną , dwie  lub  trzy części zamówienia opisane w pkt I.
IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
X. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
XI. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
XII Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia (w tym koszty m. in. Wykonania, transportu, załadunku, rozładunku, rozłożenia   oraz proponowane przez Wykonawcę rabaty i upusty). 
Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
XIII Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie. 
XIV. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego .   
XV. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
XVI.1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy  Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo/ sekretariat/ w sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: inwestycje_ug@interia.pl  ,-  pocztą, kurierem , fax lub osobiście . 
XVII. .2 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 kwietnia 2019  roku do godz. 15:00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
XVIII  OCENA OFERT/ KRYTERIA  I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
XIX.1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryterium:
 
a/ Dostawa kamienia z rozłożeniem  Cena z 1 tonę kamienia  – 100%    cena minimalna /cena badana  x 100% .  
b/ dostawa gruzu z rozłożeniem Cena z 1 tonę gruzu   – 100%    cena minimalna /cena badana  x 100% 
 c/ usługa pracy równiarki – cena za 1 godzinę pracy     – 100%    cena minimalna /cena badana  x 100% 
XX.2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą ilość punktów   
XX.3. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną. 
XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 
XXI.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością 
XXI.2. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy . 
XXI.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia. 
 
XXI.4 Podstawą do rozliczenia wykonanych dostaw i usług   w niniejszym postępowaniu jest
a/ dostawa kamienia i gruzu - ilość dostarczonych z rozłożeniem ton kamienia , gruzu potwierdzona przez sołtysa danej wsi , ,  
b/ usługi równiarki – ilość godzin pracy równiarki na drogach ,potwierdzona przez sołtysa danej wsi prowadzonych prac ,
 
 Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie. 
XXI.5 Należność za wykonane roboty zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego ,
XXI.6 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego . 
XXI.7 FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY 
XXI.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie jakiej wpłynęły oferty do Zamawiającego. 

XXI.9. Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie. 
XXI 10.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
XXI.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
XXI.12 Wykonawca dostarczy kamień, gruz , wykonana usługę równiarki w terminie maksymalnym trzech dnia od złożonego zamówienia przez pracownika UG Boniewo .
XXI.13.Zamawiajacy w sytuacji dostarczenia materiału nieodpowiadającego zamówieniu , wykona usługę nieprawidłowo ma prawo żądać ponownego dostarczenia właściwego materiału , naprawienia  wykonanej usługi  lub może  odstąpić od umowy
 
XXII Złożona oferta jest ważna do 31 grudnia 2019 roku .


Oświadczenia pobierz (20kB) word   pobierz (20kB) word   formularz cenowy formularz cenowy.doc (64kB) word

Zestawienie złożonych ofert i uzyskane punkty zestawienie ofert kamień, gruz, równiarka.docx (14kB) word


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 marca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 marca 2019, 20:41:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (10 kwietnia 2019, 08:13:57)
Zmieniono: zestawienie złożonych ofert i uzyskane punkty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 695