Usługi świadczone koparko –ładowarką , ładowarką na terenie gminy Boniewo w 2018 roku


 
Boniewo  , dnia  24.04.2018  roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Gmina Boniewo/Zamawiający/   zaprasza do złożenia oferty na: „ Usługi świadczone koparko –ładowarką , ładowarką  na terenie gminy Boniewo w 2018 roku „


I.                   Zakres wykonywanych usług :
 
-  Usługi świadczone koparko –ładowarką w zakresie usuwania awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie gminy Boniewo,
- Usługi świadczone koparko –ładowarką w zakresie przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych  na terenie gminy Boniewo,
- usługi świadczone koparką w zakresie konserwacji cieków wodnych  na terenie gminy Boniewo ,
- inne usługi świadczone koparko –ładowarką , koparką w zakresie prac ziemnych na terenie gminy Boniewo
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
II.1 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) 
III. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Zdzisława Bywalska 54 2840181 
IV.  ZAMAWIAJĄCY  Gmina Boniewo  Miejscowość: Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo   
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  do 31 grudnia   2018 roku   
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, 
VII Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VIII.  Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
X. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
XI. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
XII Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia .
Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
XIII Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie. 
XIV. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego .   
XV. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
XVI.1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy  Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo/ sekretariat/ w sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: inwestycje_ug@interia.pl  ,-  pocztą, kurierem , fax lub osobiście . 

XVII. .2 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku do godz. 12:00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

XVIII  OCENA OFERT/ KRYTERIA  I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
XIX.1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryterium:
 
a/  usuwanie awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie gminy Boniewo, Cena z 1 godzinę pracy  koparko-ładowarki   – 100%   ( cena minimalna /cena badana  x 100%  )
 
b/ usługi  w zakresie przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych  na terenie gminy Boniewo, cena za  1 godzinę pracy  koparko-ładowarki   – 100%   ( cena minimalna /cena badana  x 100%  
 
c/ usługi świadczone koparką w zakresie konserwacji cieków wodnych  na terenie gminy Boniewo , cena za  1 mb wykonanej konserwacji    – 100%   ( cena minimalna /cena badana  x 100%  
 
d/  inne usługi świadczone koparko –ładowarką , ładowarką w zakresie prac ziemnych na terenie gminy Boniewo
cena za  1 godzinę pracy  koparko-ładowarki  , koparki  – 100%   ( cena minimalna /cena badana  x 100%  
 
XIX.2. Wartość usługi związana z  postojem koparki, koparko-ładowarki  w trakcie realizacji usługi wymienionej w pkt I  będzie ustalana z Wójtem gminy Boniewo lub upoważnionym pracownikiem  . Wynagrodzenie dotyczy postoju wynikającego z  rodzaju prowadzonej usługi lub innych przyczyn po stronie Zamawiającego . Godziny  postoju maszyny muszą zostać udokumentowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego . 

XX.2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą ilość punktów   
XX.3. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną. 
XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 
XXI.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością 
XXI.2. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy . 
XXI.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia. 

XXI.4 Podstawą do rozliczenia wykonanych dostaw i usług   w niniejszym postępowaniu jest

a/  usuwanie awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie gminy Boniewo, ilość godzin pracy, potwierdzona przez sołtysa danej wsi prowadzonych prac lub upoważnionego pracownika UG Boniewo
 
b/ usługi  w zakresie przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych  na terenie gminy Boniewo,  ilość godzin pracy potwierdzona przez sołtysa danej wsi prowadzonych prac lub upoważnionego pracownika UG Boniewo
 
 
c/ usługi świadczone koparką w zakresie konserwacji cieków wodnych  na terenie gminy Boniewo , ilość wykonanych metrów konserwacji cieku wodnego potwierdzona przez przedstawiciela Gminnej Spółki Wodnej lub sołtysa wsi prowadzonych prac lub upoważnionego pracownika UG Boniewo
 
 
d/  inne usługi świadczone koparko –ładowarką , ładowarką w zakresie prac ziemnych na terenie gminy Boniewo ilość godzin pracy potwierdzona przez sołtysa danej wsi prowadzonych prac lub upoważnionego pracownika UG Boniewo

 Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie. 
XXI.5 Należność za wykonane roboty zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego ,
XXI.6 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego . 
XXI.7 FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY 
XXI.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie jakiej wpłynęły oferty do Zamawiającego. 

XXI.9. Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie. 
XXI 10.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
XXI.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
XXI.12 Wykonawca dostarczy kamień, gruz , wykonana usługę równiarki w terminie maksymalnym trzech dnia od złożonego zamówienia przez pracownika UG Boniewo . Wykonawca dostarczy i rozłoży destrukt asfaltowy w terminie ustalonym z pracownikiem  UG Boniewo .
XXI.13.Zamawiajacy w sytuacji wykonania usługi przez Wykonawcę  nieodpowiadającej zamówieniu , ma prawo żądać naprawienia  wykonanej usługi  lub może  odstąpić od umowy
 
XXII Złożona oferta jest ważna do 31 grudnia 2018 roku .


Formularz cenowy pobierz (30kB) word     Oświadczenie pobierz (38kB) word


Boniewo, dnia 02.05.2018r.  

WYNIK PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 
 
Dot. Usługi świadczone koparko –ładowarką , ładowarką na terenie gminy Boniewo w 2018 roku
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy Firma Usługowa NOW-MAR Nowak Marek Pyszkowo 30 , 87-851 Boniewo .
Złożone oferty :
Firma Usługowa NOW-MAR Nowak Marek Pyszkowo 30 , 87-851 Boniewo
 
Oferowana cena :

a/  usuwanie awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie gminy Boniewo, Cena z 1 godzinę pracy  koparko-ładowarki   90 PLN  za 1 godzinę brutto
 
b/ usługi  w zakresie przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych  na terenie gminy Boniewo, cena za  1 godzinę pracy  koparko-ładowarki   90 PLN  za 1 godzinę brutto
 
c/ usługi świadczone koparką w zakresie konserwacji cieków wodnych  na terenie gminy Boniewo , cena za  1 mb wykonanej konserwacji    3,90 PLN
 
d/  inne usługi świadczone koparko –ładowarką , ładowarką w zakresie prac ziemnych na terenie gminy Boniewo cena za  1 godzinę pracy  koparko-ładowarki  , koparki  -90 PLN za 1 godzinę brutto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (24 kwietnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 kwietnia 2018, 09:57:23)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (2 maja 2018, 13:58:25)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 275

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij