Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny rozbiórki i kruszenia gruzu betonowo-ceglanego.


 
ZAPYTANIE W SPRAWIE PODANIA CENY
 
Zamawiający  - Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny rozbiórki i kruszenia gruzu betonowo-ceglanego.

 
 
I. Usługa rozbiórki i kruszenia gruzu betonowo-ceglanego.
 
budynków gospodarczo-magazynowych  w miejscowości   Osieczu Małym  szczegóły zawarte  w projekcie rozbiórki gruzu zgromadzonego  na placu pomiędzy w/w budynkami. Szacunkowo 350m3 gruzu zgromadzonego  na placu w m. Osiecz Wielkim .Szacunkowo 80 m3.
 
Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do :
a/    rozebrania i zgruzowania  trzech  budynków gospodarczo –magazynowych  w miejscowości Osiecz Mały zlokalizowanych na działkach 137/3, 137/5, 137/12, i 86  oraz gruzu betonowo-ceglanego złożonego na placu w miejscowości Osiecz Mały oraz Osiecz Wielki 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić gruz do frakcji  0-63 mm .
 
b/ Rozbiórkę budynków należy prowadzić zgodnie z projektem rozbiórki .
Zakres rozbiórki został ustalony w pkt 3 projektu „Opis technologii prac rozbiórkowych” – nie dotyczy azbestu usuniętego przez Gminę z budynków.
 
c/ zagospodarowania uzyskanych odpadów  nie dotyczy azbestu prowadzić zgodnie z pkt 4 projektu „ Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek” .
 
d/ przestrzegać bezpieczeństwa ludzi i mienia szczegóły pkt 5 projektu .
 
e/ zgromadzenia zgruzowanego materiału o frakcji ustalonej w pkt a niniejszego zapytania  na placu w miejscu gruzowania .
 
f/ wywiezienia powstałych , odzyskanych  materiałów w tym / papa, drewno, stal, szkoło,   i inne zastane na miejscu gruzowania / w miejsce utylizacji odpadów wg uznania Wykonawcy, zgodne z przepisami prawa.
 
g/ Zamówienie obejmuje również uporządkowanie przedmiotowego terenu poprzez jego wykarczowanie i  wyrównanie.
 
h/ Uzyskane z rozbiórki materiały stanowią własność Wykonawcy. Nie dotyczy gruzu , który w 100% stanowi własność zamawiającego- Gminy Boniewo.
 
i/          Rozbiórce i usunięciu poza teren podlegają części naziemne i podziemne w tym  (ściany, stropy , okna, drzwi, fundamenty, podłoża , inne elementy wchodzące w skład wymienionych obiektów i  złożonego gruzu  ) .
 
j/ Wykonawca zobowiązany jest w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do samodzielnej oceny szczegółowego zakresu robót. Wszystkie prace rozbiórkowe, gruzowanie, kruszenie, transport, koszty składowania, utylizacji stanowią koszt Wykonawcy.
 
II. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.

III. Podstawą do rozliczenia wykonanych robót  w niniejszym postępowaniu jest ryczałt Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie.

IV.  Należność za wykonane roboty zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego , zgodnie z dokonanym protokołem odbioru  końcowego zadania.

V.  Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez zamawiającego .

VI.  FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY
1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2 Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie.

3 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 
5. Termin realizacji zadania ustala się do 30 września 2016 roku . Nie dotrzymanie terminu spowoduje naliczenie odsetek w ilości 0,5 % wartości zadania za każdy dzień zwłoki .

VII  Ofertę należy złożyć na adres  Gmina   Boniewo ul. Szkolna 28 ,  87-851 Boniewo w tym :
 za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: bywalska@wp.pl  ,  pocztą, kurierem , fax lub osobiście  (sekretariat urzędu gminy Boniewo ) w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 roku. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.


VIII.  OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1 Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: kryterium: Cena – 100 %    cena minimalna /cena badana  x 100%
 
2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę brutto

3 W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.

W załączeniu :
1. Projekt rozbiórki pobierz (5181kB) pdf   pobierz (2482kB) pdf   pobierz (3476kB) pdf
2.  Formularz  cenowy pobierz (62kB) word
3. Dokumentacja zdjęciowa  Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie


W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy Jabłońska Angelika Firma Handlowo-Usługowa ITC  Baruchowo 8A, 87-821 Baruchowo -zaoferowana cena brutto 43.173,00 .

 
dziękujemy za złożone oferty .W załączeniu zestawienie złożonych ofert


złożone oferty dalej (75kB) word


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 sierpnia 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 sierpnia 2016, 14:07:51)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 sierpnia 2016, 14:18:41)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 493

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij