Gmina Boniewo zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych 
Boniewo  , dnia 30.06.2016 roku
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Gmina Boniewo/Zamawiający/   zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie utwardzenia  ciągów pieszych przy drogach powiatowych  w tym:
1.      Droga powiatowa  Nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty  oraz 2929C Osiecz Wielki –Chodecz m. Osiecz Wielki  w zakresie :
v      Długość ciągu pieszego 130 mb,
v      Powierzchnia -214 m2
v      Konstrukcja zjazdów / kostka betonowa 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm, warstwa odcinająca z piasku 15 cm, profilowane zagęszczone podłoże gruntowe, ustawienie obrzeży , krawężników betonowych na podsypce betonowej /,
v      Konstrukcja ciągu pieszego / kostka brukowa 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3 cm, warstwa odcinająca z piasku 15 cm, profilowane zagęszczone podłoże gruntowe, ustawienie obrzeży i krawężników betonowych na podsypce betonowej /,
v      Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane za pomocą spadków poprzecznych chodnika. Woda z nawierzchni chodnika odprowadzana będzie  w kierunku drogi powiatowej .
2.      Droga powiatowa  Nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty  m. Boniewo  w zakresie :
v      Odtworzenie  trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych  w terenie równinnym,
v      Korytowanie mechaniczne z wywiezieniem nadmiaru gruntu ,
v      Długość ciągu pieszego 20 mb,
v      Powierzchnia -30 m2
v      Konstrukcja ciągu pieszego / kostka brukowa 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3 cm, warstwa odcinająca z piasku 15 cm, profilowane zagęszczone podłoże gruntowe, ustawienie obrzeży i krawężników betonowych na podsypce betonowej /,
v      Konstrukcja zjazdów / kostka betonowa 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm, warstwa odcinająca z piasku 15 cm, profilowane zagęszczone podłoże gruntowe, ustawienie obrzeży, krawężników betonowych na podsypce betonowej /,
v      Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane za pomocą spadków poprzecznych chodnika. Woda z nawierzchni chodnika odprowadzana będzie  w kierunku drogi powiatowej .
Integralna częścią zapytania jest projekt budowlano-wykonawczy
Kostka, obrzeża i krawężniki niezbędne zostaną zabezpieczone przez Zamawiającego .
 
 
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.1 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164)
1.2 Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Zdzisława Bywalska 54 2840181
2. ZAMAWIAJĄCY  Gmina Boniewo  Miejscowość: Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo  
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  01.07.2016-30 .09. 2016 roku
4. SPSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY,
4.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.4 Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4.5 Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4.6 Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia (w tym koszty m. in. Wykonania, transportu, załadunku, rozładunku oraz proponowane przez Wykonawcę rabaty i upusty).
4.7 Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.8 Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie.
4.9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego .  
5. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
5.1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy  Boniewo ul. Szkolna 28 ,    87-851 Boniewo/ sekretariat/ w sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: bywalska@wp.pl  ,-  pocztą, kurierem , fax lub osobiście  (sekretariat),
5.2 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2016 roku. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
6.1 Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: kryterium: Cena – 100 %    cena minimalna /cena badana  x 100%
 
6.2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę brutto
6.3 W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.
7. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
7.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością
7.2. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
7.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
7.4 Podstawą do rozliczenia wykonanych robót  w niniejszym postępowaniu jest ryczałt Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie.
7.5 Należność za wykonane roboty zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego , zgodnie z dokonanym protokołem odbioru  końcowego zadania.
7.6 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez zamawiającego .
8. FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY
8.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8.2 Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie.
8.3 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
8.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
9.1 Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy


 
formularz cenowy pobierz (62kB) word

W ramach postępowania  nie złożono żadnej oferty.

 
 

Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 czerwca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 czerwca 2016, 11:03:34)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 sierpnia 2016, 14:21:02)
Zmieniono: wynik prowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 369

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij