decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Nr TIiRG 6220-3/2016                                                        Boniewo, dnia 12.08.2016 r.
 
                                                                DECYZJA
           Na podstawie  art. 71 ust 2 pkt 2,  art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84  ustawy  z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm. ), w związku § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71 j.t.), oraz art. 104  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2016 r. poz. 23 tj.), po przeanalizowaniu wniosku  Wójta Gminy Boniewo z dnia 21.06.2016 r.  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia uzupełnioną 25.07.2016 i 27.07.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowa dróg gminnych  Boniewo- Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska –Arciszewo.
 
STWIERDZAM,
 
że dla przedsięwzięcia polegającego na na  przebudowa dróg gminnych  Boniewo- Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska –Arciszewo nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
UZASADNIENIE
Wójt  Gminy Boniewo, wystąpił z wnioskiem dnia 21.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowa dróg gminnych  Boniewo- Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska –Arciszewo.
Dnia 21.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionej inwestycji.
Wójt Gminy Boniewo, pismem z dnia  21.06.2016 r znak TIiRG 6220-3/2016  zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,  z prośbą o wyrażenie opinii , w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa dróg gminnych  Boniewo- Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo”.
W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Gmina uzyskała opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Bydgoszczy znak WOO.4240.563.2016.DM.2 z dnia 5 .08.2016 r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak N.NZ-42-28-06/16 L.dz. 4216 z dnia 08.07.2016 r.
Wójt Gminy Boniewo wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych  Boniewo- Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo” nr TIiRG 62620-3/2016  dnia 12.08.2016 r.
Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną wraz z uzupełnieniami stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w §3 ust. 1 pkt 60 cyt. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.:drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” , gdyż dotyczy drogi, o długości ok. 13336,50 m.
Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. Nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.
W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 cyt. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę jego oddziaływania.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przebudowie poddane zostaną nawierzchnie dróg o łącznej długości 13336,50 m. Przebiegają one przez osady zamieszkałe i tereny rolnicze. Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu.
Inwestycja prowadzone będzie w ciągu istniejących gruntowych dróg gminnych i powiatowej w obrębie działek: 95, 21, 9, 14, obręb Boniewa, 51, 30/2, 59, 17 obręb Grójec: 81, 110, 58, 109, 155, 269, obręb Otmianowo: 189, 52/2, 83, 168, obręb Boniewo 47/1, 29, 53, 15, obręb Wólka Paruszewska: 110, 111, 104, 76,31, obręb Arciszewo, będących w zarządzie gminy Boniewo. Stan techniczny jest zły- występują nierówności , wyboje i dziury, których gromadzą się wody deszczowe i roztopowe. Natomiast w okresie letnim następuje pylenie nawierzchni.
Powierzchnia zajmowanego terenu, oraz forma użytkowania drogi nie ulegnie zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji.
Jezdnia dróg jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości od 5 m do 16 m, szerokości jezdni wynosi 3,5 – 5,0 m.
Korona drogi posiada jedną jezdnie o nawierzchni utwardzonej.
Obecny sposób wykorzystania dróg jako gminnych nie ulegnie zmianie. Wzdłuż granicy pasa drogowego na fragmentach rosną drzewa i zakrzewienia. Nie przewiduje się usunięć drzew. Do nieruchomości zlokalizowanych przy drogach istnieją zjazdy, niektóre utwardzone różnymi materiałami. Odwodnienie jezdni odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na istniejące pobocza gruntowe.
Zakresem przebudowy objęto następujące elementy:
Jezdnia:
Układ drogi w planie stanowią proste połączone prostymi łukami składające się z następujących odcinków jezdni o szerokości:
- 3,5 m od km 0+000,00 do km 0+700,00
- 5,0 m od km 0+700,00 do km 1+635,00
- 3,5 m od km 1+635,00 do km 3+120,00
- 5,0 m od km 3+120,00 do km 4+090,00
- 3,5 m od km 4+090,00 do km 6+630,00
- 5,0 m od km 6+630,00 do km 6+770,00
- 3,5 m od km 6+770,00 do km 11+820,00 (od km 10+071 do km 10+367,00, o dł. odc. 296 m droga powiatowa na 2914C Lubraniec – Smogorzewo – Otmianowo – wyłączona z opracowania),
- 5,0 m od km 11+820,00 do km 12+190,00
- 3,5 m od km 12+190,00 do km 13+592,50
 
W celu zapewnienia bezpiecznej używalności technicznej jezdni przebudowywanej drogi zostaną wykonane następujące czynności:
Odcinek drogi od km 0+000,00 do km 1+124,00, o dł. 1124m:
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 5 cm .
Odcinek drogi od km 1+124,00 do km 1+635, o dł. 511 m:
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 5 cm.
Odcinek drogi od km 1+635,00 do km 3+120,00, o dł. 1485 m:
- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32 mm, o gr. 8cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (uzupełnienie istniejącej podbudowy, o gr. 12 cm),
- oczyszczenie podbudowy z kamienia,
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca), o gr. 3 cm,
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 4 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, o gr. 5 cm.
Odcinek drogi od km 3+120,00 do km 4+090,00, o dł. 970 m:
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 5 cm,
Odcinek drogi od km 4+090,00 do km 5+522,00, o dł. 1432 m:
- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32 mm, o gr. 8 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (uzupełnienie istniejącej podbudowy o gr. 12 cm),
- oczyszczenie podbudowy z kamienia,
- ułożenia masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca), o gr. 3 cm,
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 4 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, o gr. 5 cm.
Odcinek drogi od km 5+527,00 do km 6+630,00 o dł. 1103 m:
- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32 mm, o gr. 8 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (uzupełnienie istniejącej podbudowy o gr. 12 cm),
- ułożenia masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca), o gr. 3 cm,
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 4 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, o gr. 5 cm.
Odcinek drogi od km 6+630,00 do km 6+770,00 o dł. 140 m:
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 5 cm,
Odcinek drogi od km 0+000,00 do km 0+700,00 o dł. 700 m (droga Otmianowo):
- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32 mm, o gr. 8 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (uzupełnienie istniejącej podbudowy o gr. 12 cm),
- oczyszczenie podbudowy z kamienia,
- ułożenia masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca), o gr. 3 cm,
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 4 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, o gr. 5 cm.
Odcinek drogi od km 6+770,00 do km 8+080,00 o dł. 1310 m:
- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32 mm, o gr. 8 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (uzupełnienie istniejącej podbudowy o gr. 12 cm),
- oczyszczenie podbudowy z kamienia,
- ułożenia masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca), o gr. 3 cm,
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 4 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, o gr. 5 cm.
Odcinek drogi od km 8+080,00 do km 8+360,00 o dł. 280 m wyłączony z przebudowy.
Odcinek drogi od km 8+360,00 do km 8+897,00 o dł. 537 m:
- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32 mm, o gr. 8 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (uzupełnienie istniejącej podbudowy o gr. 12 cm),
- oczyszczenie podbudowy z kamienia,
- ułożenia masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca), o gr. 3 cm,
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 4 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, o gr. 5 cm.
Odcinek drogi od km 8+902,00 do km 10+071,00 o dł. 1169 m:
- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32 mm, o gr. 8 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (uzupełnienie istniejącej podbudowy o gr. 12 cm),
- oczyszczenie podbudowy z kamienia,
- ułożenia masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca), o gr. 3 cm,
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 4 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, o gr. 5 cm.
Odcinek drogi od km 10+071,00 do km 10+367,00 o dł. 296 m wyłączony z przebudowy.
Odcinek drogi od km 10+367,00 do km 11+820,00 o dł. 1453 m:
wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32 mm, o gr. 8 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (uzupełnienie istniejącej podbudowy o gr. 12 cm),
- oczyszczenie podbudowy z kamienia,
- ułożenia masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca), o gr. 3 cm,
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 4 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, o gr. 5 cm.
Odcinek drogi od km 11+820,00 do km 12+190,00 o dł. 370 m wyłączony z przebudowy.
Odcinek drogi od km 12+190,00 do km 12+840,00 o dł.650 m :
wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32 mm, o gr. 8 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (uzupełnienie istniejącej podbudowy o gr. 12 cm),
- oczyszczenie podbudowy z kamienia,
- ułożenia masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca), o gr. 3 cm,
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 4 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, o gr. 5 cm.
Odcinek drogi od km 12+840,00 do km 13+592,50 o dł. 752,50 m:
- ułożenie masy – beton asfaltowy AC16W (ścieralna), o gr. 5 cm.
Chodnik o szerokości 2,0 m od km 9+000 do km 0+700,00(strona prawa) i od km 0+696 do km 1+ 119,00 (strona lewa)
W celu zapewnienia bezpiecznej używalności technicznej chodnika zakłada się wykonanie:
-koryta o głębokości 40 cm w gruncie kat ΙII ,
-krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem beton C12/15, o gr. 15 cm
-obrzeża betonowego 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem beton C12/15, o gr. 10 cm,
- warstwy odcinającej, o gr.10 cm z piasku,
- warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm,
- ułożenie kostki brukowej gr. 6 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm.
Zatoka autobusowa z opaską – chodnikiem w km 0+075,66 – założenia projektowe:
- kategoria ruchu – 30 km/godz.,
- szerokość zatoki – 3,0 m,
- długość normatywna – 56 m,
- spadek poprzeczny daszkowy – 2%,
- szerokość opaski – chodnika 1,5 m.
- W celu zapewnienia bezpiecznej używalności technicznej zatoki zakłada wykonanie:
- koryta o głębokości 40 cm w gruncie kategorii III,
- warstwy odcinającej, o gr. 15 cm z piasku,
- warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, o gr. 15 cm,
- warstwy podbudowy z betonu C8/10 (dylatowana), o gr. 20 cm,
- ułożenie kostki brukowej, o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3-5 cm.
Założenia projektowe drogi :
- klasa techniczna drogi – L
- kategoria ruchu- KR2
- prędkość projektowa – 30 km/godz
- szerokość nawierzchni- 3,5- 5,0 m,
- szerokość poboczy- 2 x 0,75 m,
- spadek poprzeczny daszkowy- 2%
Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jak i pochyleń niwelety odprowadzając nadmiar wody opadowej z powierzchni jezdni na pobocze gruntowe oraz do istniejących rowów przydrożnych.
W ramach zadania zakłada się także przebudowę przepustów drogowych w kilometrze:
- km 0+255,00 DN 600
- km 1 + 629,27 DN 400
- km 1+643,04 DN 600
- km 0+346,54 DN600 ( łącznik),
- km 3+637,72 DN 600
- km 7+323,16 DN 600
- km 9+116,78 DN 600
Przy przyjętej konstrukcji nawierzchni , spadków podłużnych i poprzecznych zmiana odpływu wody opadowej nie ulegnie zwiększeniu ponad dotychczasowy spływ.
Projektowane do przebudowy odcinki dróg gminnych zachowują dotychczasowy przebieg.
Przewidywane ilości wykorzystywanej wody , surowców, materiałów , paliw oraz energii.
- kruszywo naturalne – ok. 1386 Mg,
- masa mineralno-bitumiczna -ok 6023 Mg
- kruszywo łamane-ok 2176 Mg,
- kostka betonowa gr. 8 cm – ok 59 m,
- obrzeże- ok 3800m,
- krawężnik- ok 3800m
- podsypka cementowo-piaskowa – ok. 690 Mg,
- beton cementowy C 16/20 – ok. 215 m3
W ramach planowanego zamierzenia brano pod uwagę tylko 2 warianty:
1. wariant „0” - przedsięwzięcie nie jest realizowane.
2. wariant „I” przedsięwzięcie jest realizowane, a jego lokalizacja jest zgodna z istniejącym przebiegiem.
W przypadku niepodejmowania realizacji planowanego przedsięwzięcia (wariant zerowy) należy liczyć się z utrzymaniem dotychczasowych skutków eksploatacji drogi, tj. zły stan środowiska (zanieczyszczenie wód opadowych oraz powietrza pyłami z nawierzchni), niekomfortowe warunki podróżowania i zamieszkiwania w sąsiedztwie drogi, a ponadto pogłębienia skali już istniejącego problemu.
Wybór możliwych wariantów trasy dróg Boniewo, Grójec, Otmianowo, Wólka Paruszewska, Arciszewo, był w zasadzie ograniczony do przyjęcia przebiegu zgodnie z istniejącymi śladami drogi pokrywającej się ze szlakiem komunikacyjnym , wzdłuż osiedli ludzkich.
Wariant zaproponowany przez Wnioskodawcę to pełna realizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Odwodnienie zaprojektowano poprzez zastosowanie odpowiednich spadów poprzecznych i podłużnych nawierzchni.
Wariant przedsięwzięcia przewidywany do budowy zawiera wszystkie podstawowe zabezpieczenia dla tego typu instalacji. Niweleta drogi zaprojektowana została w oparciu o dostosowanie do wysokości istniejących zjazdów oraz terenu, przy założeniu zachowania ciągłości spływu wód opadowych. Zaprojektowana nawierzchnia zabezpieczać będzie drogi przed rozmywaniem w czasie padających, ulewnych deszczy. Powierzchnia warstwy jezdni i podbudowy górnej warstwy zapewni odpowiednia jej sztywność i nośność. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie nowoczesny i wygodny szlak komunikacyjny, który zapewni:
- płynność ruchu, co wpłynie na zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz emisji hałasu
- bezpieczeństwo ruchu drogowego, przyczyniając się do zmniejszenia ilości wypadków i kolizji a tym samym ograniczenia możliwości występowania zdarzeń mogących powodować przedostawanie się do środowiska niebezpiecznych substancji,
-bezpieczeństwo pieszych (budowa chodnika).
Na etapie budowy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy. W czasie budowy drogi nie będą powstawały ścieki technologiczne, a jedynie niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych. Potrzeby sanitarne osób zatrudnionych na terenie budowy zostaną zabezpieczone z wykorzystaniem urządzeń przewożonych. Opróżnieniem ich i przekazywaniem do punktów zlewowych oczyszczalni ścieków zajmie się specjalistyczna firma posiadająca stosowne zezwolenia.
Wszystkie roboty drogowe zostaną wykonane mechanicznie , przy użyciu sprawnego techniczne sprzętu ( bez wycieków paliwa i olejów), posiadającego ważne świadectwa dopuszczają do ruchu i eksploatacji.
Czynnikiem mogącym niekorzystnie wpływać na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia będzie hałas i wibracje spowodowane pracą sprzętu mechanicznego. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe, a ponadto prace zamierza się prowadzić w porze dziennej (w godz 600-2200). Uciążliwości te będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy.
Powstające podczas robót odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: gromadzone selektywnie, z placu budowy niezwłocznie usuwane, w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwienie.
Inwestycja nie jest całkowicie nowym zamierzeniem i nie spowoduje znaczącego wzrostu natężenia ruchu pojazdów, zwiększenia ich prędkości lub udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu. Nie zmieni też jego dotychczasowego zagospodarowania i przeznaczenia. Przedsięwzięcie należy traktować jako dostosowanie do obecnych wymogów.
Eksploatacja drogi nie będzie związana z powstawaniem ścieków technologicznych, ani soclajno-bytowych. Źródłami zanieczyszczeń w tej fazie będą spływy powierzchniowe pochodzące z nawierzchni. Odwodnienie jezdni odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na pobocza lub do rowów. Stopień oddziaływania planowanej inwestycji na wody powierzchniowe, w dużej mierze zależy od stanu oraz składu wód opadowych i roztopowych spływających z powierzchni drogi. Ze względu na niewielki ruch przemieszczających się pojazdów, wody opadowe i roztopowe spływające powierzchniowo nie będą znacząco zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Nie istnieje więc zagrożenie skażenia gruntów jak również wód powierzchniowych i podziemnych.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych o znaczonym europejskim kodem PLGW200047, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły.
Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 85), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.
Zadanie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200017278569 – Kocieniec, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjały ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr. 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stano ceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.
Planowana inwestycja znajduje się również w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200025178679 – Chodeczka do wypływu z jez. Borzymowskiego, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły.
Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska a dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr. 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych której zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych. Zamierzenie zlokalizowane jest także w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200017278696 – Dopływ z Otmianowa, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych ( Dz. U. Nr. 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj, osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych. Zastosowano derogacje, ponieważ wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.
Przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na wody podziemne i gospodarkę wodno-ściekową.
Planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami chronionymi, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. Z 2015., poz 1651 ze zm.) w tym poza wyznaczonym, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
Projekt dotyczy przebudowy w sąsiedztwie terenów rolnych,a punktowo w miejscach dolin cieków. Jego realizacja,jak wcześniej wspomniano nie wymaga wycinki drzew ani naruszania terenów leśnych, podmokłych lub zawodnionych.
W ramach działań minimalizujących przewidziano zabezpieczenie drzew (koron i pni) zlokalizowanych w zasięgu prowadzonych robót, których zasadniczym celem jest wyeliminowanie zagrożenia ich uszkodzenia.
Występujące przepusty zostaną przebudowane, umożliwiające lokalne migracje małych zwierząt.
W wyniku prowadzonych prac nie przewiduje się zakłócenia walorów krajobrazowych terenu lub zajęcia powierzchni występowania cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk szczególnie dogodnych dla bytowania gatunków chronionych (obrębie terenów leśnych, obszarów wodnych, wodno-błotnych i łąk).
Z uwagi na dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego planowaną inwestycją, przyjęty zakres robót jej lokalizację, nie przewiduje się aby planowane prace, wiązały się za znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności, a tym samym nie wymaga wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do ochrony przyrody.
Ponadto zamierzenie nie wiąże się z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, ponadnormatywnymi emisjami i występowaniem innych uciążliwości (co opisano powyżej) oraz ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, gdyż nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących i zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Z 2016., poz 138 t.j.).
Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielka emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów. Jednakże, w związku z przewidywanym ewentualnym niewielkim zrostem natężenia ruchu na przedmiotowej drodze, uznano ten fakt za nieznaczący.
Na podstawie analizy czynników klimatycznych wpływających na funkcjonowanie operacji transportowych oraz form zaburzeń nie wywołanych, wytypowano te czynniki, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie sektora transportu. Ich wybór poprzedzono analizą zjawisk klimatycznych i ich składowych.
W przypadku transportu drogowego do potencjalnych zagrożeń kryzysowych czynnikami klimatycznymi, należą:
1. powódź - zniszczenie lub wyłączenie z funkcjonowania odcinków dróg,
2. nagle ataki mrozu połączone z obfitymi opadami śniegu- poważne utrudnienia w ruchu drogowym,
3. huragany- poważne utrudnienia w ruchu drogowym,
4. upały- deformacja nawierzchni
We wszystkich przypadkach powstające zniszczenia w obszarze infrastruktury i środków transportu przekładają się na zaburzenia w funkcjonowaniu drogi, tj. na opóźnienia lub przerwy w ruchu. Jednakże z uwagi na fakt, że omawiany odcinek posiada charakter lokalny, a planowana konstrukcja nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej zabezpieczać będzie przed dalszą deformacją drogi oraz zapewni odpowiednią sztywność i nośność, takie sytuacje nie powinny być nadmiernie uciążliwe dla uczestników ruchu. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.
Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.
Zadanie powiązane jest funkcjonalnie z istniejącym układem drogowym. Mając na względzie skalę zamierzenia, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania.
Należy jednak pamiętać, że przedmiotowy teren usytuowany jest w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, nie sposób więc przewidzieć wszystkich planowanych zamierzeń na danym obszarze. Analizując ryzyko wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania na etapie budowy stwierdzono, ze w przypadku ewentualnej równoczesnej realizacji kilku inwestycji na omawianym terenie, wzajemne interakcje mogą zachodzić. W razie nakładania się harmonogramów prac pomiędzy budową drogi a innymi realizowanymi przedsięwzięciami, spodziewać się należy kumulacji oddziaływania w zakresie emisji gazów do powietrza i hałasu. Zwiększy się generowanie zanieczyszczeń do powietrza w wyniku pracy maszyn w jednakowym czasie. W takim przypadku należy tak ułożyć harmonogram prac, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań.
W rejonie projektowanego zadania nie występują obszary wybrzeży, górskie, strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją oraz dostępnymi materiałami mapowymi, realizacja inwestycji, nie wiążę się z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, a także naruszeniem ciągłości oraz integralności obszarów Natura 2000.
Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,
W świetle powyższego, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
 
                                                                POUCZENIE
 
     Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Boniewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
      Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania zgodnie z art. 130 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz. 23 t.j.)
 
Otrzymują :
1. Wójt Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28,
     87-851 Boniewo,
2. Gmina Boniewo, ul, Szkolna 28,
    87-851 Boniewo- a/a.
 
Do wiadomości :
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
    ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
 

Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 sierpnia 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 sierpnia 2016, 13:41:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij