Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.15.2017
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: 1.część I operacji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo” za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo , 87-821 Baruchowo część II operacji „Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały „ postępowanie unieważniono Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.),  Ogłoszenie nr 624161-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.


Gmina Boniewo: Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Operacja dofinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekt typu „Gospodarka wodno-ściekowa” współfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boniewo, krajowy numer identyfikacyjny 91086680900000, ul. ul. Szkolna  28 , 87851   Boniewo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 054 284 01 81, e-mail anna.grunt@interia.pl, faks 054 284 06 71.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boniewo.pl
Adres profilu nabywcy:
nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

www.bip.boniewo.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bip.boniewo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem posłańca – sekretariat Urzędu gminy Boniewo ul. Szkolna 28 Boniewo lub b/ za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe


Adres:
Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 p-ta 87-851 Boniewo
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo .
Numer referencyjny: ZPiPF.15.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dwie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo
W zakresie :
Część I operacji Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice ,przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo .
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice : - budowa sieci wodociągowej na długości 1086,30mb oraz wykonanie czterech przyłączy wodociągowych do budynków jednorodzinnych - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Szczegółowy zakres zadania zawarty został w projektach budowlanych, przedmiarach, szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.
Przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo : - budowa węzłów wodociągowych z zasuwami na istniejącej sieci wodociągowej w ilości 45 sztuk na terenie gminy Boniewo - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Szczegółowy zakres zadania zawarty został w projektach budowlanych, przedmiarach , stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.
Część II operacji Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały
Budowa czterech biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przyłączeniem do budynków mieszkalnych wielorodzinnych miejscowościach Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczalnia o charakterze oczyszczalni biologicznych. Oczyszczalnie winny spełniać wszystkie wymagania normy zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem technicznym.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Mały – wydajności 25 RLM EN 12566-3 biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki – wydajności 51 RLM EN 12255-3 biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mikołajki- wydajności 25 RLM EN 12566-3 biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Otmianowo – wydajności 35 RLM EN 12566-3
Szczegółowy zakres zadania zawarty został w projektach budowlanych, przedmiarach , szczegółowej specyfikacji technicznej , stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników którzy wykonują czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych opisanych w dokumentacji budowlanej celem realizacji zadnia . Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe oraz osób wykonujących dostawy materiałów budowlanych.
Zamawiający może w każdym czasie żądać celem potwierdzenia zatrudniania przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV: 45252127-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45232150-845231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęciaData zakończenia
2018-05-30
2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe: Część I operacji budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo do 30 maja 2018 roku Część II operacji : a/ Budowa wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Mały do 30 maja 2018 roku , a/ Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki do 28 września 2018 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Potwierdzeniem będzie złożenie: -wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
-wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Zamawiający wymaga :
Część I Zamawiający wymaga udokumentowania ; a/ min. dwóch robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami . Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia b/ kierownika budowy specjalności w zakresie sieci wodociągowej. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
Część II operacji : Zamawiający wymaga udokumentowania : a/ minimum dwóch robót w zakresie budowy biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Ośr.d= 3,75 m3/d lub minimum 25 RLM . Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
b/ / kierownika budowy specjalności w zakresie sieci kanalizacyjnej Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga :
Część I Zamawiający wymaga udokumentowania ; kierownika budowy specjalności w zakresie sieci wodociągowej. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
Część II operacji : Zamawiający wymaga udokumentowania : a/ kierownika budowy specjalności w zakresie sieci kanalizacyjnej Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości : Część I operacji – 10.000 PLN słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100 Część II operacji – 16.000 PLN słownie szesnaście tysięcy złotych 00/100
wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do 15 grudnia 2017 roku do godz.09:00


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczeniecena 60,00Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych w pkt.II warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 2) urzędowe zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
3) zmiana terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: a) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, b) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania robót zamiennych . c/ wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, 5)zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 6) konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 7) zmiana numeru rachunku bankowego.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. II. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w pkt I.. dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami: 1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem pkt.I. ppkt 2); 2) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie, 3) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
III. Zmiana umowy dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy.IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1Nazwa: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice ,przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice ,przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo .
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice : - budowa sieci wodociągowej na długości 1086,30mb oraz wykonanie czterech przyłączy wodociągowych do budynków jednorodzinnych - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Szczegółowy zakres zadania zawarty został w projektach budowlanych, przedmiarach, szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.


Przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo : - budowa węzłów wodociągowych z zasuwami na istniejącej sieci wodociągowej w ilości 45 sztuk na terenie gminy Boniewo - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Szczegółowy zakres zadania zawarty został w projektach budowlanych, przedmiarach , stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników którzy wykonują czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych opisanych w dokumentacji budowlanej celem realizacji zadnia . Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe oraz osób wykonujących dostawy materiałów budowlanych.
Zamawiający może w każdym czasie żądać celem potwierdzenia zatrudniania przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232150-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


Część nr: 2Nazwa: Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały
Budowa czterech biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przyłączeniem do budynków mieszkalnych wielorodzinnych miejscowościach Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczalnia o charakterze oczyszczalni biologicznych. Oczyszczalnie winny spełniać wszystkie wymagania normy zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem technicznym.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Mały – wydajności 25 RLM EN 12566-3 biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki – wydajności 51 RLM EN 12255-3 biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mikołajki- wydajności 25 RLM EN 12566-3 biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Otmianowo – wydajności 35 RLM EN 12566-3
Szczegółowy zakres zadania zawarty został w projektach budowlanych, przedmiarach , szczegółowej specyfikacji technicznej , stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników którzy wykonują czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych opisanych w dokumentacji budowlanej celem realizacji zadnia . Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe oraz osób wykonujących dostawy materiałów budowlanych.
Zamawiający może w każdym czasie żądać celem potwierdzenia zatrudniania przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia SIWZ-.docx (90kB) word grupa kapitałowa pobierz (12kB) word oświadczenia  pobierz (20kB) word   pobierz (19kB) word
  projekt umowy pobierz (41kB) word

Dokumentacja techniczna :
1. przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo  pobierz (3415kB) pdf   pobierz (3622kB) pdf   pobierz (4314kB) pdf   pobierz (3676kB) pdf   pobierz (4795kB) pdf   przedmiar pobierz (2547kB) pdf

2.Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice pobierz (1697kB) rar   pobierz (1800kB) rar   pobierz (262kB) pdf przedmiar pobierz (1737kB) pdf   pobierz (1709kB) pdf

3. Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki pobierz (241kB) word   pobierz (270kB) pdf   pobierz (290kB) rar   pobierz (223kB) rar   pobierz (398kB) rar   pobierz (272kB) rar   pobierz (133kB) rar   pobierz (75kB) plik przedmiar pobierz (1211kB) pdf

4. Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Mały   pobierz (29kB) pdf   pobierz (34kB) pdf   pobierz (36kB) rar   pobierz (73kB) pdf   pobierz (124kB) pdf   pobierz (535kB) rar   pobierz (29kB) pdf pobierz (175kB) pdf przedmiar pobierz (1672kB) pdf

5. Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach  Otmianowo   pobierz (29kB) pdf   pobierz (34kB) pdf   pobierz (40kB) pdf   pobierz (81kB) pdf   pobierz (184kB) pdf   pobierz (58kB) pdf   pobierz (4503kB) rar   pobierz (29kB) pdf   pobierz (175kB) pdf przedmiar pobierz (2983kB) pdf

6. Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach  Mikołajki pobierz (29kB) pdf    pobierz (35kB) pdf   pobierz (40kB) pdf   pobierz (81kB) pdf   pobierz (181kB) pdf   pobierz (58kB) pdf   pobierz (1960kB) rar   pobierz (29kB) pdf   pobierz (175kB) pdf przedmiar pobierz (2507kB) pdf


pozwolenia wodno prawne  pobierz (1999kB) pdf   pobierz (2552kB) pdf

Zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy treść zapytania do SIWZ  z dnia  z 6 grudnia  2017 roku pobierz (149kB) pdf

Zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy treść odpowiedzi do zapytań  z dnia  z 6 grudnia  2017 roku Boniewo ODPOWIEDX DO siwz bip.docx (17kB) word

Informacje art.86 ust.5 PZP:

I. Gmina na sfinansowanie zamówienia przeznaczyła kwotę  1.335.929, 04 PL
 w tym  część I zadania  - 523.311,30 PLN
            część II zadania - 812.617,74 PLN

II. Złożone oferty :

część I zadania

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo , 87-821 Baruchowo oferowana cena - 519.000,00  PLN ,  Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 5 lat  termin wykonania zamówienia zakończenie do 30 maja 2018  roku ,  termin płatności 30 dni.

część II zadania
1. TST Szymon Tomaszewski Dąbrówka Nowa 50 , 86-014 Sicienko oferowana cena - 809.955,00   PLN ,  Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 4 lata  termin wykonania zamówienia zakończenie do 28 września 2018 roku ,   termin płatności 30 dni.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo , 87-821 Baruchowo oferowana cena - 938.000,00  PLN ,  Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 5 lat  termin wykonania zamówienia zakończenie do 28 września 2018 roku,   termin płatności 30 dni.

3. Instal -System  Roman Torzewski Rodrysin 6A 99-200 Poddębice oferowana cena - 909.000.01  PLN ,  Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 5 lat  termin wykonania zamówienia zakończenie do 28 września 2018 roku,   termin płatności 30 dni.

 

Wynik przeprowadzonego postępowania :
 
Dot. Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo .


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579  z późn. zm.), Zamawiający -  Gmina Boniewo  reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo  informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta:

1.część I operacji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo” : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo , 87-821 Baruchowo która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej.  Kryterium cena   60 pkt Kryterium okres gwarancji na przedmiot zamawiania  40 pkt razem 100 pkt.

2. część II operacji „Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały „ postępowanie unieważniono  
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579  z późn. zm.), 
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 I . Złożone oferty  i uzyskane punkty :
 
Część I operacji :
 
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo , 87-821 Baruchowo Kryterium cena   60,00   pkt  ilość uzyskanych punktów Kryterium okres gwarancji na przedmiot zamawiania  40 pkt  razem 100,00 pkt.
 
II. W ramach postępowania nie prowadzono negocjacji oraz dialogu .
III. W ramach postępowania nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów
i nie dopuszczono do  dynamicznego systemu zakupów .
IV. Postępowanie nie podlega unieważnieniu .
 
 
Część II operacji :
 
1.      TST Szymon Tomaszewski Dąbrówka Nowa 50 , 86-014 Sicienko -oferty nie oceniono z uwagi na unieważnienie postępowania .
2.      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo , 87-821 Baruchowo oferty nie oceniono z uwagi na unieważnienie postępowania .
3.      Instal -System  Roman Torzewski Rodrysin 6A 99-200 Poddębice oferty nie oceniono z uwagi na unieważnienie postępowania .
 
II. W ramach postępowania nie prowadzono negocjacji oraz dialogu .
III. W ramach postępowania nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów
i nie dopuszczono do  dynamicznego systemu zakupów .
IV. Postępowanie podlega unieważnieniu .
 
Zamieszczono na stronie www.bip.boniewo.pl
oraz tablicy ogłoszeń UG Boniewo 10.01.2018  roku
 
24 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Boniewo  podpisał umowę z wykonawcą Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo , 87-821 Baruchowona realizacje zadania  "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo”

Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 listopada 2017, 13:14:04)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2018, 13:54:54)
Zmieniono: archiwizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 430

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij