Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (97)  |  Przetargi unieważnione (17)

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.2.2017
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 7 marca 2017  10:00
wynik postępowania: że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: KONSORCJUM: LIDER - INVEST DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, PARTNER - MOLEWSKI sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek  

  Ogłoszenie nr 27070 - 2017 z dnia 2017-02-17 r. Boniewo: Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boniewo, krajowy numer identyfikacyjny 91086680900000, ul. ul. Szkolna  28, 87851   Boniewo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 054 284 01 81, e-mail anna.grunt@interia.pl, faks 054 284 06 71.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boniewo.p
l I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
www.bip.boniewo.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia TAK www.bip.boniewo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
87-851 Boniewo ul. Szkolna 28
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo
Numer referencyjny: ZPiPF.2.207
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo”. W zakres zadania wchodzą trzy drogi gminne nr 191177C, 191178C, 191127C o łącznej długości 13336 mb w zakresie : 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe , 2. Roboty ziemne 3. Odwodnienie korpusu jezdni i zjazdów, 4. Nawierzchnia jezdni Szerokość pasa ruchu - 3,5 m - 5,0m Szerokość poboczy -2 x 0,75m, 5. nawierzchnia chodników, peronów i ścieżki rowerowej, 6. Nawierzchnia zatoki autobusowej 7. Nawierzchnia zjazdów, 8. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu , 9. Roboty wykończeniowe 10 . Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy zakres zadania zawarty został w projektach budowlanych, przedmiarach , szczegółowej specyfikacji technicznej , stałej organizacji ruchu stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, które wykonują czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych opisanych w przedmiarach robót, w szczególności robót drogowych związanych z budową drogi, w tym w szczególności robót nawierzchniowych – bitumicznych i brukarskich. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe oraz osób wykonujących dostawy materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zawierającego dane dotyczące imion i nazwisk zatrudnionych pracowników wraz z zakresem czynności wykonywanych przez poszczególnych pracowników wraz z wymiarem zatrudnienia oraz czasem trwania umowy o pracę. Zamawiający może w każdym czasie w celu potwierdzenia danych zawartych w wykazie żądać przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45330000-9, 45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/09/2017
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: potwierdzeniem będzie złożenie formacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min. 3.000.000 PLN , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Potwierdzeniem będzie złożenie:

 -wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca ne jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Zamawiający wymaga udokumentowania minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji , remontu drogi w tym jedna robota o wartości minimum 1.000.000 PLN . Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia

-wykaz osób,skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,wykonawca może złożyć raz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga dokumentów:
- wykazu robót budowlanych niewykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

 -formację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy ,

-wykaz osób,skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
Oferta być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 złotych ,słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 które może być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do 7 marca 2017 roku do godz.10:00 w jednej z poniższych form: - w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego BS Lubraniec Oddz. Boniewo 90955910300007026320000001- - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804, oraz z 2015 poz.978 i 1240))

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60% okres gwarancji na przedmiot zamówienia 40%
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

 IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych w pkt.2 warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 2) urzędowe zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 3) zmiana terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: a) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, b) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania robót zamiennych . c/ wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, 5)zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 6) konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 7) zmiana numeru rachunku bankowego. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2.Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w pkt 1 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami: 1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem pkt.1 ppkt 2); 2) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie, 3) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zmiana umowy dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w postępowaniu obowiązuje język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz (236kB) word , pobierz (94kB) word , pobierz (19kB) word , pobierz (18kB) word , pobierz (11kB) word

Dokumentacja techniczna pobierz (6054kB) rar , pobierz (8199kB) rar , pobierz (6549kB) rar , pobierz (5897kB) rar , pobierz (7682kB) rar , pobierz (7033kB) rar , pobierz (3374kB) rar , pobierz (7707kB) rar , pobierz (5155kB) rar , pobierz (6435kB) rar
  Organizacja ruchu pobierz (7040kB) rar , pobierz (3868kB) rar pobierz (10234kB) rar , pobierz (4549kB) rar , pobierz (7186kB) rar , pobierz (6186kB) rar , pobierz (7637kB) rar , pobierz (4828kB) rar
przedmiar pobierz (215kB) pdf
Przed rozpoczęciem robót na własnych koszt Wykonawca  poprzez uprawnionego geodetę wyznaczy przebieg drogi .

Informacje art.86 ust.5 PZP:

I. Gmina na sfinansowanie zamówienia przeznaczyła kwotę 4.000.000  PLNII. Złożone oferty
 
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza .Oferowana cena  4.986.420,00 PLN gwarancja 6 lat   termin wykonania zamówienia  oraz warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ.

2. KONSORCJUM: LIDER - INVEST DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, PARTNER - MOLEWSKI sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Oferowana cena  3.952.010,97  PLN gwarancja 72 m-ce  termin wykonania zamówienia  oraz warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ
 
3. KONSORCJUM :Lider  Przedsiębiorstwo Robót drogowych INODROG sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, Partner Drogi i Mosty Henryk Boczek ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław . Oferowana cena  4.659.780,36  PLN gwarancja 6 lat,  termin wykonania zamówienia  oraz warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ
 
4. Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Oferowana cena  4.394.760,81  PLN gwarancja 72 m-ce  termin wykonania zamówienia  oraz warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ
 
 
  Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn. zm.), Zamawiający -  Gmina Boniewo  reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo  informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta:
 KONSORCJUM: LIDER - INVEST DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, PARTNER - MOLEWSKI sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej  Kryterium cena   60 pkt Kryterium okres gwarancji na przedmiot zamawiania  40 pkt razem 100 pkt.
 I . Złożone oferty  i uzyskane punkty :
1.Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza .Kryterium cena   47,55 pkt  Kryterium okres gwarancji na przedmiot zamawiania  40 pkt  razem 87,55 pkt.

2. KONSORCJUM: LIDER - INVEST DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, PARTNER - MOLEWSKI sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Kryterium cena   60 pkt Kryterium okres gwarancji na przedmiot zamawiania  40 pkt razem 100 pkt.
 
3. KONSORCJUM :Lider  Przedsiębiorstwo Robót drogowych INODROG sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, Partner Drogi i Mosty Henryk boczek ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław . Kryterium cena   50,89 pkt  Kryterium okres gwarancji na przedmiot zamawiania  40 pkt razem 90,89 pkt
 
4. Firma Inżynieryjno drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Kryterium cena   53,96 pkt . Kryterium okres gwarancji na przedmiot zamawiania  40 pkt razem  93,96 pkt.
 
II. W ramach postępowania nie prowadzono negocjacji oraz dialogu .
III. W ramach postępowania nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów
i nie dopuszczono do  dynamicznego systemu zakupów .
IV. Postępowanie nie podlega unieważnieniu .

W dniu 28 marca 2017 roku Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę z wybranym wykonawcą KONSORCJUM: LIDER - INVEST DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, PARTNER - MOLEWSKI sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek na realizację zadania

Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lutego 2017, 08:59:28)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (29 marca 2017, 15:28:42)
Zmieniono: udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 633

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij