Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2017

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo.

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.1.2017
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 31 stycznia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :Przebudowę dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo, bowiem postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Boniewo: Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczono w BZP pod numerem 8479-2017
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boniewo, krajowy numer identyfikacyjny 91086680900000, ul. ul. Szkolna  28, 87851   Boniewo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 054 284 01 81, e-mail anna.grunt@interia.pl, faks 054 284 06 71.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.boniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.boniewo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.boniewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo.
Numer referencyjny: ZPiPF.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo”. W zakres zadania wchodzą trzy drogi gminne nr 191177C, 191178C, 191127C o łącznej długości 13336 mb w zakresie : 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe , 2. Roboty ziemne 3. Odwodnienie korpusu jezdni i zjazdów, 4. Nawierzchnia jezdni Szerokość pasa ruchu - -3,5 m- 5,0m , Szerokość poboczy -2 x 0,75m, 5. nawierzchnia chodników, peronów i ścieżki rowerowej, 6. Nawierzchnia zatoki autobusowej 7. Nawierzchnia zjazdów, 8. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu , 9. Roboty wykończeniowe 10 . Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy zakres zadania zawarty został w projektach budowlanych, przedmiarach , szczegółowej specyfikacji technicznej , stałej organizacji ruchu stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, które wykonują czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych opisanych w przedmiarach robót, w szczególności robót drogowych związanych z budową drogi, w tym w szczególności robót nawierzchniowych – bitumicznych i brukarskich. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe oraz osób wykonujących dostawy materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zawierającego dane dotyczące imion i nazwisk zatrudnionych pracowników wraz z zakresem czynności wykonywanych przez poszczególnych pracowników wraz z wymiarem zatrudnienia oraz czasem trwania umowy o pracę. Zamawiający może w każdym czasie w celu potwierdzenia danych zawartych w wykazie żądać przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45233000-9, 45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/09/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: potwierdzeniem będzie złożenie formacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min. 3.000.000 PLN , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Potwierdzeniem będzie złożenie: wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca ne jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Zamawiający wymaga udokumentowania minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji , remontu drogi w tym jedna robota o wartości minimum 1.000.000 PLN . Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,wykonawca może złożyć raz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, - formację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Oferta być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 złotych ,słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 które może być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do 31 stycznia 2017 roku do godz.10:00 w jednej z poniższych form: - w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego BS Lubraniec Oddz. Boniewo 90955910300007026320000001- - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804, oraz z 2015 poz.978 i 1240))

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu    


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie cena 60 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu    


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych w pkt.2 warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 2) urzędowe zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 3) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczególności w następujących sytuacjach: a) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, b) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania robót zamiennych . c/ wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, 5)zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 6) konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 7) zmiana numeru rachunku bankowego. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2.Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w pkt 1 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami: 1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem pkt.1 ppkt 2); 2) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie, 3) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zmiana umowy dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
 

Procedura odwrócona art.24aa ustawy Prawo zamówień publicznych :

Informujemy,  że w ramach niniejszego postępowania   zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu Zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP/ Prawo zamówień publicznych/.
 
Z uwagi na powyższe na etapie składania  ofert wymaganymi załącznikami są :
Oferta, wadium oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków zgodnie z  art. 25a ust1 PZP .
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art.26 ust.2 PZP Zamawiający  może wezwać wykonawcę , którego oferta została  oceniona najwyższej do złożenia oświadczeń  oraz dokumentów  potwierdzających okoliczności art.25 ust.1  , oraz zgodnie z art.26 ust.2f PZP Zamawiający może wezwać Wykonawców na każdym etapie postępowania do złożenia oświadczeń , dokumentów potwierdzających   , ze nie podlegają wykluczeniu , spełniają warunki udziału w postępowaniu-  dokumenty oraz oświadczenia  zostały szczegółowo  wymienione w ogłoszeniu oraz SIWZ .


Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia pobierz (284kB) word , pobierz (19kB) word , pobierz (18kB) word projekt umowy pobierz (111kB) word
Projekt budowlany pobierz (956kB) rar , , pobierz (3602kB) pdf pobierz (4059kB) pdf , pobierz (1139kB) rar , pobierz (1095kB) rar , pobierz (2011kB) pdf , pobierz (1374kB) rar , pobierz (1820kB) rar , pobierz (1029kB) rar , pobierz (2072kB) rar , pobierz (1960kB) rar , pobierz (1209kB) rar , pobierz (1288kB) rar , pobierz (1178kB) rar , pobierz (1640kB) rar , pobierz (1003kB) rar , pobierz (1120kB) rar , pobierz (686kB) rar , pobierz (705kB) rar , pobierz (444kB) rar , pobierz (640kB) rar , pobierz (1543kB) rar , pobierz (1837kB) rar , pobierz (3213kB) pdf , pobierz (4119kB) pdf , pobierz (887kB) rar , pobierz (866kB) rar , pobierz (1173kB) rar , pobierz (924kB) rar , pobierz (686kB) rar , pobierz (1361kB) rar , pobierz (3800kB) pdf , pobierz (4143kB) pdf , pobierz (2870kB) pdf , pobierz (3260kB) pdf , pobierz (6407kB) pdf , pobierz (2648kB) pdf , pobierz (3741kB) pdf , pobierz (1709kB) rar , pobierz (1243kB) rar , pobierz (880kB) rar , pobierz (792kB) rar , pobierz (709kB) rar , pobierz (895kB) rar , pobierz (405kB) pdf , pobierz (2868kB) rar , pobierz (2648kB) pdf

pobierz (312kB) pdf pobierz (512kB) pdf pozwolenia i uzgodnienia dalej (461kB) pdf , dalej (1455kB) pdf , dalej (310kB) pdf

Stała organizacja ruchu pobierz (394kB) pdf , pobierz (480kB) rar , pobierz (3604kB) pdf , pobierz (1382kB) rar , pobierz (1063kB) rar , pobierz (3328kB) pdf , pobierz (777kB) rar , pobierz (1446kB) rar , pobierz (6262kB) pdf , pobierz (1029kB) rar , pobierz (2041kB) rar , pobierz (1928kB) rar , pobierz (1173kB) rar , pobierz (1303kB) rar , pobierz (3753kB) pdf , pobierz (5993kB) pdf , pobierz (991kB) rar , pobierz (1110kB) rar , pobierz (685kB) rar , pobierz (704kB) rar , pobierz (434kB) rar , pobierz (625kB) rar , pobierz (1543kB) rar , pobierz (7301kB) pdf , pobierz (3838kB) pdf , pobierz (1102kB) rar , pobierz (850kB) rar , pobierz (860kB) rar , pobierz (1195kB) rar , pobierz (2557kB) pdf , pobierz (2557kB) pdf , pobierz (2084kB) pdf , pobierz (1338kB) rar   pobierz (1029kB) rar , pobierz (1060kB) rar , pobierz (770kB) rar , pobierz (3339kB) pdf , pobierz (6266kB) pdf , pobierz (989kB) rar , pobierz (3747kB) pdf , pobierz (6031kB) pdf , pobierz (4289kB) pdf , pobierz (873kB) rar , pobierz (2581kB) pdf , pobierz (700kB) rar , pobierz (874kB) rar

Szczegółowa specyfikacja techniczna pobierz (3459kB) rar , pobierz (1376kB) rar , pobierz (2600kB) rar pobierz (603kB) pdf , pobierz (299kB) pdf , pobierz (475kB) pdf

Przedmiar robót pobierz (206kB) pdf


Zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy treść zapytania z  dnia 19 stycznia 2017 roku
 "mam prośbę do tego nowego przetargu – mogliby Państwo na stronie internetowej zamieścić rysunek nr 29 i 35 oznakowania stałej organizacji ruchu ? tyle ich jest i chyba się przypadkiem nie załączyły (zamiast rys.35 jest tylko takie nieaktywny napis {2L})"

Zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy odpowiedzi do  zapytania z dnia 19 stycznia 2017 roku -  rysunki nr 29 i 35 stałej organizacji ruchu znajdują się na stronie www.bip.boniewo.pl  do pobrania .

Zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy treść zapytania z  dnia 20  stycznia 2017 roku pobierz (531kB) pdf

Zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy odpowiedzi do  zapytania z  dnia 20  stycznia 2017 roku dalej (724kB) pdf

Zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy treść zapytania nr II  z  dnia 20  stycznia 2017 roku dalej (525kB) pdf

Zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy  odpowiedzi do  zapytania nr II  z  dnia 20  stycznia 2017 roku pobierz (404kB) pdf

Zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy treść zapytania   z  dnia 23  stycznia 2017 roku pobierz (708kB) pdf

Zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy  odpowiedzi do  zapytania z  dnia 23  stycznia 2017 roku pobierz (1079kB) pdfInformacje zgodnie z  art.86 ust.5 PZP:

I. Gmina na sfinansowanie zamówienia przeznaczyła kwotę 4.000.000  PLN
II. Złożone oferty
1. Konsorcjum : LIDER - INVEST DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, PARTNER - MOLEWSKI sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Oferowana cena  4.599.473,54 PLN gwarancja 72 m-ce  term wykonania zamówienia  oraz warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ

2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza .Oferowana cena  4.470.918,17 PLN gwarancja 72 m-ce  term wykonania zamówienia  oraz warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ.

3. BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Oferowana cena  4.722.474,30 PLN gwarancja 72 m-ce  term wykonania zamówienia  oraz warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ 

4. Firma Inżynieryjno drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Oferowana cena  2.901.853,87 PLN gwarancja 72 m-ce  term wykonania zamówienia  oraz warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ. 

5. Przedsiębiorstwo Robót drogowych INODROG sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław. Oferowana cena  3.834.959,60 PLN gwarancja 72 m-ce  term wykonania zamówienia  oraz warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ

6. Konsorcjum : LIDER  Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7 , 87-853 Kruszyn , PARTER- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin Oferowana cena  3.797.983,36  PLN gwarancja 72 m-ce  term wykonania zamówienia  oraz warunki płatności  zgodnie zapisami SIWZ
 


 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn. zm.), Zamawiający -  Gmina Boniewo  reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :Przebudowę dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo, bowiem postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

W dniu 16 stycznia 2017 roku Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo . Otwarcie ofert nastąpiło 31 stycznia 2017 roku.

W trakcie badania ofert   a przed upływem terminu na zawarcie  umowy z Wykonawcą, Zamawiający powziął wiedzę , że na części dróg objętych wymienionym wyżej zadaniem zaistniałą konieczność wykonania prac, których nie przewidziano w  dokumentacji przetargowej  sporządzonej przez Zamawiającego i udostępnionej na stronie internetowej Wykonawcom.

Konieczność wykonania dodatkowych prac na niektórych drogach gminnych  spowodowana została niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz wyjątkowo intensywną eksploatacją dróg, przez które odbywał się transport płodów  rolnych .

Ponieważ zakres dodatkowych prac oraz ich wartość nie zostały ujęte w przedmiocie zamówienia a ich przeprowadzenie w trakcie realizacji zadania jest zasadne i konieczne oraz z uwagi na fakt, iż zamawiający jest po otwarciu ofert, nie ma możliwości dokonania modyfikacji SIWZ w ten sposób by gwarantowała ona równy dostęp i konkurencyjność ofert - zaistniała przesłanka uzasadnia unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych .Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 stycznia 2017, 11:49:45)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (6 lutego 2017, 15:19:03)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 856

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij